Loading...

Regulamin uczestnictwa w kursie

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KURSIE

Regulamin kursu efektywnej nauki i/lub matematyki ONLINE dla dzieci
w Akademii Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz

 • 1

ORGANIZACJA KURSU

 

 1. Akademia prowadzi odpłatne kursy dla dzieci efektywnej nauki „Mądre Dziecko”, „Uczeń z charakterem”, „Nastolatek z klasą” i „Mistrzowie Matematyki” w formie spotkań online. Obowiązują ceny zgodne z cennikiem na rok 2020/2021
 2. KursMądre Dziecko obejmuje26 spotkań trwających 1 godzinę 15 minut, każde spotkanie.
 3. Kurs Mistrzowie Matematyki obejmuje 28 spotkań trwających 1 godzinę 15 minut, każde spotkanie.
 4. Zajęcia odbywają sięw formie spotkań onlinezgodnie z harmonogramem. Po zakupie kursu w sklepie Akademia wysyłaOpiekunowi za pośrednictwem maila:
 • harmonogram spotkań. Harmonogramuwzględnia przerwy świąteczne i ferie zimowe dla woj. mazowieckiego w obecnym roku szkolnym opublikowane przez MENiS,
 • link do zajęć odbywających się ramach kursu.
 1. Opiekun zobowiązany jest do umożliwienia dziecku dostępudo wszystkich zajęć online dla dzieci wymienionych w harmonogramie spotkań. W przypadku nieobecności Akademia umożliwia bezpłatny udział wodrobieniu zajęć. Odrobienie zajęć możliwe jest raz w miesiącu w wymiarze 0,5 godziny zegarowej dla danej grupy wiekowej w formie spotkania online. Szczegóły przesyła mailowo sekretariat Akademii.
 2. Opiekun zobowiązany jest do uczestniczenia w dwóch 15 minutowychspotkaniach – wywiadówkach onlineodbywających się po każdym z dwóch semestrów kursu.Termin oraz link do wywiadówki zostaną wysłane Opiekunowimailowoprzez sekretariat Akademii.
 3. Zajęcia odbywają się w grupach6-8osobowych. W przypadku zmniejszenia się liczebności grupy podczas trwania kursu poniżej 6 osób, Akademia ma prawo do łączenia grup lub w ostateczności do jej rozwiązania.
 4. Akademia daje sobie prawo do kontaktów telefonicznych i mailowych z klientem związanych z organizacją kursu.
 5. Akademia daje sobie prawo do zmiany trenera w trakcie trwania kursu, a także do zorganizowania zastępstwa w przypadku nieobecności trenera prowadzącego grupę lub przełożenia zaplanowanych zajęć na inny termin.
 6. AkademiaNauki zastrzega, że Harmonogram może ulec zmianie. Aktualne harmonogramy zajęć Akademianiezwłocznie dostarczy Klientowi.
 • 2

ZASADY PŁATNOŚCI

 1. Opiekun zobowiązany jest do terminowego wnoszenia opłat za kurs.
 2. Płatność za kurs podzielona jest na 8 równych miesięcznych rat.
 3. Opiekun zobowiązany jest do uiszczania kolejnej raty w terminie nie późniejszym niż do 5 dnia każdego miesiąca rozpoczynającego kolejny miesiąc realizacji zajęć.
 4. System rabatowy:

na drugi i kolejny kurs lub kurs dla drugiego i kolejnego dziecka obowiązuje rabat w wysokości 10%.

 1. Forma płatności:
 • przelew na konto Akademii94 1140 2017 0000 4802 0377 8172
 • przelewy24
 1. W sytuacji nieuiszczenia opłaty w terminach wynikających z § 2 ust. 3. Akademii przysługuje prawo do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w płatności.
 2. Opłaty należy uiszczać przelewem na rachunek bankowy o numerze: 94 1140 2017 0000 4802 0377 8172. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który uiszczana jest opłata.
 3. Nieobecność Dziecka na zajęciach nie stanowi podstawy do obniżenia opłaty za kurs.
 4. Strony ustalają, iż niniejsza Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron przy zachowaniu 30 dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie należy złożyć w formie pisemnej.
 5. Każda ze stron może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej Umowy przez którąś ze stron.
 6. Akademia Nauki nie zwraca wniesionej kwoty za zajęcia niewykorzystane z powodu wyjazdu, chorobyczy innych zdarzeń losowych i daje możliwość ich odrobienia w ramach odrobienia zajęć, o których mowa w §1 ust.5 niniejszej Umowy.
 7. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu i akceptuje jego warunki, oraz zobowiązuje się doich przestrzegania.

 

 • 3

ZASADY REKLAMACJI

 Reklamacje można składać drogą elektroniczną na email: nowogrodzka@akn.pl w ciągu 7 dni od zaistnienia podstawy do reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni ich złożenia. Odpowiedź zostanie przekazana drogą elektroniczną na wskazany adres email Opiekuna.